dimarts, 27 de novembre de 2012

Seur, Art exam revision

Gloria Alonso, the other English teacher in Seur 1st Eso D and E has got some material for you to check for your Art exam. Click here.

Ask any doubts to the teacher. Good luck with your exams this week.

Do it as better as you can. Don't worry, if you have worked and made a great effort, you'll have good marks.

dijous, 22 de novembre de 2012

PQPI-1. Monday 26th November 2012

Primer, acabeu totes les activitats pendents de classes anteriors. Vos deix l'enllaç de la setmana passada i des d'allà podeu accedir als enllaços anteriors. Cliqueu aquí.

I ara, diferents activitats per a fer.

 1. Una lliçó completa on-line per a fer les diferents activitats. Cliqueu aquí. Mireu i escolteu el video unes quantes vegades i feu aquestes activitats al quadern: 
              a) Escriviu 4 formes diferents de saludar en anglès i quan es solen dir.
              b) Cóm demaneu en anglès Cóm estàs?
             c) Escriu  tres o quatre possibles respostes a la pregunta de cóm estàs en anglès
             d) Escolta i completa: My name is ____________. I'm from _______________. I'm ________ years old. I'm ____________, I'm not ____________ but I have a _____________. His name ______ Paul. He's from ______________. I'm a teacher. I like ___________. I like ______________
              
2. Click here. (low level students. Do the activities on the alphabet and days and months.
 Standard level can also listen to the dialogue on birthdays.)

3. Click here. (només alumnes amb nivell baix per escoltar els sons en anglès. Penseu que en treballar en una tenda pot fer falta demanar a un client que digui el seu nom lletra a lletra- Can you spell your name, please?- i convé que sapigueu pronunciar les diferents lletres de l'alfabet)

4. Standard level students- do this activity. Click here  and here(listening for the pronuntiation of these useful expressions.)
Click also here.

5. Click here  for a vocabulary exercise.
Another vocabulary exercise . Click here. (memory on jobs).
Another vocabulary activity on jobs. Click here.
Escriu al quadern 6 noms de professions de les que surten a les activitats d'avui. 
That's all for today. See you next day in class.


4th eso diversificacio, 23rd November 2012

First of all, do part of the activities you didn't do last week. (primer, acabeu les activitats de la setmana passada. Recordeu que n'hi havia moltes i no es podien fer totes en un dia) Click here


Now, activities to check unit 2:

 • Present continuous. Click  in the numbers:
 1. Activity on -ing form for verbs. Click here. Click here too.
 2. Present continuous exercises. Do all of them. Write the mistakes in your notebook. Click here If you need more practice, click here.
 3. Present continuous or present simple. Click here (copy in your notebook the signal words for present simple and present continuous and translate them). Now, do this exercise.
 • Directions. Vocabulary. Click here and do all the activities there. Copy in your notebook the  new expressions and the mistakes in the sentences to correct.
 • Extra work. (voluntari per entregar si voleu una nota extra a tenir en compte a l'avaluació. Pots copiar els exercicis a un word i fer-los a casa. Demana'm els dubtes). Click here.

A video on present continuous. Click here

A game to finish . Click here.   And here.

That's all for today. See you next week.

diumenge, 18 de novembre de 2012

there is/are and comparatives explanation


 • There is/ are presentation. Click here (video)

 • There is/are +some/any slideshare presentation. Click here

 • comparatives. Explanation. Click here    
 • examples now. Click here
 • a game now. click here


That's all for today.


pdi present continuous material

pdi session of november 2009. Click here (form, exercises, video on the Simpsons...)

2nd Bachiller B, Friday 23rd Nov. 2012


First, finish the activities of the last sessions.

 • Click here for the session you had two weeks ago.
 • click here for the session you had last week.
PHONETICS: click here for THEORY and ACTIVITIES to do.

GRAMMAR: 
CONDITIONAL TENSES:Click here (conditional quiz). Click also here (conditionals)
CONJUNCTIONS TO CHECK: Click here
VERBAL TENSES. Click here (quiz) and here
VOCABULARY ACTIVITIES: Click here (do or make),  and here (confused words). Click here (phrasal verbs quiz) too.
TIPS FOR YOUR COMPOSITIONS: Click here
A TEXT TO DO:  Click here

That's all for today. See you next week.

1esoB-C . 21st and 22nd November 2012

Today, you'll practise contents seen in class. 
Follow the instructions and do the activities given.


 • There is/ are:   click here,   and click here (copia la teoria al quadern i un exemple de cada i després fes la pràctica-clicant al final de les explicacions).
 • some/any/ a/an: click here and here.
 • vocabulary places: click here  and here.
That's all for today. See you next week.

dijous, 15 de novembre de 2012

PQPI 1, Monday 19th November 2012

Primer, acabeu tot el que teniu pendent, incloent les preguntes True/False . Cliqueu aquí per la darrera sessió. i després entregueu el quadern complet.

1)Activities for students who need to check contents ( activitats per alumnes que necessiten revisar continguts ja vists a classe)


 • Per aquells que necessitin revisar els nombres fins al vint, cliqueu aquí. (ves a `explanation´per recordar com s'escriuen i després fes l'exercici).
 • Si necessiteu revisar el verb to Be, aneu aquí
 • Si necessiteu revisar expressions bàsiques cliqueu aquí.(greetings. Click for audio)
 • Si necessiteu revisar bàsic vocabulari, cliqueu aquí. (days of the week, crossword)
 • Més vocabulari bàsic. Països i nacionalitats. Aquest exercici és per a tots. Cliqueu aquí i aquí.
 • Un altre exercici per a tots. Cliqueu aquí.
 • A game now. Click here. ( usa els cascos per a fer-lo)
 • Another game: click here. (countries and flags memory)


Per aquells que teniu un nivell standard i bona nota a l'examen, feu aquestes activitats variades apart dels dos exercicis anteriors que eren per a tots. anota al quadern expressions noves i nou vocabulari:

 • verb to be:  1,  2
 • Vocabulary of greetings and expressions:  1 (listen and complete. Do exercises  1 and 2. Use your hearphones)
 • Basic vocabulary. Click here (class vocabulary)
 • a game now. Click here ( GAMES FOR THE BRAIN. Choose one)
That's all for today folks. See you in class.

pdi session 1st eso

Let's watch a video about the Burj Dubai tower now. Click here.

Let's see definitions for public places in a city. Click here

A nice activity on places. Click here.

This is an interactive map of an imaginary city of a cartoons American series. Do you recognize it? Click here. Find 5 public places there and write them in your notebook in English: ajuntament, biblioteca, jutjats, una fàbrica i alguna tenda.

Now, have a look at this video. What is this? What can you do here? Where is it? It is near Kiruna, in Sweden,200km North of the Artic Circle.
Click here.

That's all for today.

dimecres, 14 de novembre de 2012

4th diversificació. Friday 16th November 2012

Let's practise with some vocabulary first.

 • Parts of the body:  1,    2,   3 (hangman)
 • hobbies and activities to do in the free time:   1,   2,  3,   4 (wordsearch),  5 (matching exercise)
 • professions:  1,   2 (crossword)
Time for grammar now.
Present simple:
 • 1 (affirmative form)
 • 2 (3rd person singular. -(e)s.Affirmative.). Write five sentences in the notebook.
 • 3 (choose the right alternative). Write the mistakes in the notebook.
 • 4 (negative)
 • 5 (theory and exercises, negative and questions)
A very complete activity now. Click here.

Starting with places in a city. Click here.

A game now: click here

A video to watch. Write in your notebook 8 verbs of  things that people do in the video. Click here to watch the video.

That's all for today. See you next week.

2nd Bachiller, 16th November 2012

 Click here. (previous session activities for you to finish).

New activities and exercises.
Some other activities if you want to practise more:

linkers:  

 • 1 (a general vision of linking words with some interesting notes on `position within a sentence, meaning, variations...)
 • 2 (so, so that, in order to...)
 • 3
A READING now. Click here. (read the story and answer the questions. It is good to take into account the use of verbal tenses-past tenses- in the story).

Phonetics. For the exam:
 • short and long vowels recognition. Click here and use your earphones. In general, in English two vowels in the same syllable make the vowel a long one. There is also the sound of a long vowel if it is followed by -r or -l.
 • -s ending in words. Click here. (explanation and examples. Now, an exercise to practise. Click here.
 • -ed endings in regular verbs. Rules. Click here to read them.  Click here. Another one for you to practise. Click here.

A curious but nice activity to practise for a better writing. Click here.

That's all for this week. See you next week.

diumenge, 4 de novembre de 2012

2nd Bachiller B, Friday 9th November 2012

First, finish the activities you didn't do last week, to check contents seen in class. Click here.
 Let's work on vocabulary. I think it will be useful for you.
Now, vocabulary on society and crime.

 •  Click here.
 • Another different one now. Click here  I advise you to write in your notebook the definitions and new words.Then, do the exercise given.
 • A last exercise now.Click here. Try to do it firs and then check the solutions.
Vocabulary on personality now.
Let's do some phonetics now. Click here.(learn the phonetic sounds in English- consonants, vowels...)
                         The phonetic chart. Click here.

That's all for today. have a nice session.


1st Eso B/C 7th and 8th November 2012


First, do these activities to help you to check the contents you failed in the exam. Click here (session 18th/19th October)

Next, do these other activities to check genitive 's and family vocabulary:

 1. Click here. ( DO IT IN THE PAPER THE TEACHER WILL GIVE YOU: The teacher will collect it at the end of the  class)


Any time left, do this game. Click here

1st eso Seur, Week 5th to 9th November 2012

Today, you'll start a Treasure Hunt on New York. You have two weeks to do it.
 Pay attention to the instructions and start.

Click here.

PQPI Monday 5th November 2012

First, finish last week activities.(Acabar les activitats passades primer) Click here.

I ara, avui agafeu un full que vos donarà la professora i seguiu les instruccions. Serà una activitat per a fer aquesta hora i al final de la classe l'entregareu i tendreu una nota de feina.Poseu el nom i la data abans de res. Es pot fer individual o per parelles. 
Es tracta d'escriure aquestes frases i cercar informació a la web per a saber si la informació és True /vertadera or False/falsa i corregir les falses o contestar les preguntes que se plantegen.Es un test de cultura general i celebrities. En alguns casos vos don l'enllaç a la web on surt la resposta.Anims i endavant! Demaneu els dubtes.

1. Elizabeth the Second, Queen of England, is 80 years old. (Search in wikipedia- biography)
2. Great Britain is formed by two countries, England and Wales.Their capital cities are London and Manchester. Click here for the answer: ( countries= països)
3. The prince of Spain , Felipe, has got 3 daughters.( prince=príncep)
4. David Bisbal is married now. (married= casat)
5.`La Voz´is a radio programme.
6. Justin Timberlake's wife is Madonna.(wife=esposa)
7. Shakira is Ronaldo's girlfriend. She lives in Madrid with him.
8. Can you write the name of two English football teams? (team=equip)
9. What is the capital city of Spain? And of France?
10. What is the typical Spanish food for tourists who visit Spain?
11. What is the national coin (moneda)  of England?
12. Can you name two Spanish pop groups?
13. Can you write the name of two films with Javier Bardem?. Click here
14. Two and five make six. True or false?
15. Tea is the national drink in England. True or false?
16. Look at the web of Madame Tussaud's in London. Write the name of 3 Hollywood stars that are there (wax figures). Click here.